Bảng phím tắt thường dùng trong LibreOffice Calc

Phím tắt Hoạt động Định hướng Ctrl + Trang chủ Di chuyển con trỏ đến A1 Ctrl + End Di chuyển con trỏ đến ô chứa dữ liệu mới nhất Trang Chủ Di chuyển con trỏ đến ô đầu tiên của hàng Chấm dứt Di chuyển con trỏ đến ô cuối cùng của hàng Shift + Home Chọn từ ô hiện tại đến ô đầu tiên của hàng Shift + End Chọn từ ô hiện tại đến ô cuối cùng của hàng Shift + Trang lên Chọn từ ô hiện tại lên một trang Shift + Trang xuống Chọn từ ô hiện tại xuống một trang Ctrl + Di chuyển con trỏ sang bên trái của phạm vi dữ liệu hiện tại Ctrl + → Di chuyển con trỏ sang bên phải của dải dữ liệu hiện tại Ctrl + Di chuyển con trỏ lên trên phạm vi dữ liệu hiện tại Ctrl + Di chuyển con trỏ xuống dưới phạm vi dữ liệu hiện tại Ctrl + Shift + Mũi tên Chọn toàn bộ ô chứa dữ liệu, theo hướng mũi tên Ctrl + Trang lên Di chuyển trang tính sang trái Ctrl + Xuống trang Di chuyển trang tính sang bên phải Alt + Trang lên Di chuyển một màn hình sang trái Alt + Xuống trang Di chuyển một màn hình sang bên phải Alt + Giảm chiều cao hàng hiện tại Alt + Tăng chiều cao hàng hiện tại Alt + → Tăng chiều rộng cột hiện tại Alt + Giảm chiều rộng cột hiện tại Alt + Shift + Mũi tên Khớp chiều rộng cột và chiều cao hàng theo ô hiện tại Shift + Ctrl + Trang lên Thêm trang tính trước vào trang tính hiện tại Shift + Ctrl + Xuống trang Thêm trang tính tiếp theo vào trang tính hiện tại Ctrl + * Chọn phạm vi dữ liệu trong con trỏ Ctrl + / Chọn công thức ma trận trong con trỏ Ctrl + Dấu cộng Chèn ô Ctrl + Dấu trừ Xóa ô Vào Di chuyển con trỏ xuống một ô Ctrl + ` Hiển thị / Ẩn công thức Sự sắp xếp Ctrl + 1 Mở định dạng ô Ctrl + Shift + 1 Hai vị trí thập phân Ctrl + Shift + 2 Định dạng hàm mũ Ctrl + Shift + 3 Định dạng ngày, tháng Ctrl + Shift + 4 Định dạng tiền tệ Ctrl + Shift + 5 Định dạng phần trăm Ctrl + Shift + 6 Định dạng tiêu chuẩn Hàm số Ctrl + F1 Hiển thị các bình luận F2 Vào chế độ chỉnh sửa Ctrl + F2 Mở trình hướng dẫn chức năng Shift + Ctrl + F2 Di chuyển con trỏ đến dòng đầu vào Ctrl + F3 Mở Xác định tên Shift + Ctrl + F4 Hiển thị / ẩn trình duyệt cơ sở dữ liệu F4 Sắp xếp lại các tài liệu tham khảo F5 Hiển thị / Ẩn Bộ điều hướng Shift + F5 Tìm các ô được tính theo ô đã chọn Shift + Ctrl + F5 Di chuyển con trỏ đến Trang tính. diện tích F7 Kiểm tra chính tả Shift + F7 Tìm ô để tính ô đã chọn Ctrl + F7 Mở Thesaurus F8 Chế độ lựa chọn Bật / Tắt Ctrl + F8 Chọn hộp chứa các giá trị F9 Tính toán lại công thức trong ô hiện tại Ctrl + F9 Cập nhật biểu đồ Ctrl + Shift + F9 Tính toán lại các công thức trong tất cả các trang tính F11 Kiểu mở Shift + F11 Tạo một mẫu tài liệu Shift + Ctrl + F11 Cập nhật mẫu F12 Nhóm phạm vi dữ liệu đã chọn Ctrl + F12 Bỏ nhóm phạm vi dữ liệu đã chọn

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc

>>> Xem thêm:  Cách dùng hàm HLOOKUP trong Excel