Cách dùng hàm LEN trong Excel

LEN là một hàm văn bản trong Excel. Đây là mọi thứ bạn cần biết về Hàm LEN trong Excel.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Cách sử dụng hàm LEN trong Microsoft Excel

Hàm LEN trong Excel trả về độ dài của chuỗi văn bản được cung cấp dưới dạng số ký tự. LEN cũng đếm các ký tự số, nhưng không bao gồm định dạng số.

Ý nghĩa của hàm LEN: Tính độ dài của đoạn văn bản.

Giá trị trả lại: Số lượng ký tự.

Công thức: = LEN (văn bản)

Trong đó: text – Văn bản để đếm ký tự

Ủng hộ: Phiên bản Excel 2003 trở lên

Lưu ý khi sử dụng hàm LEN trong Microsoft Excel

Hàm LEN trong Excel Trả về số ký tự trong chuỗi văn bản đã cho. LEN chỉ nhận một giá trị là văn bản. LEN đếm số ký tự trong văn bản đó, bao gồm cả dấu cách và dấu câu. Sau đó, nó trả về kết quả là một số. Nếu văn bản là một chuỗi trống (“”) hoặc tham chiếu đến một ô trống, hàm LEN trả về 0. Hàm LEN cũng đếm các ký tự số nhưng không bao gồm định dạng số.

Ví dụ về cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản:

=LEN("apple") // Kết quả: 5

Hàm LEN bao gồm các ký tự khoảng trắng:

=LEN("apple ") // Kết quả: 6

Hàm LEN cũng hoạt động với các giá trị số, nhưng không bao gồm định dạng số:

=LEN(1000) // Kết quả: 4
=LEN($1,000) // Kết quả: 4

Hàm LEN trong Excel thường xuất hiện trong các công thức soạn thảo văn bản theo một số cách. Ví dụ: bạn có thể sử dụng LEN với các hàm RIGHT và FIND để trích xuất văn bản ở bên phải của một ký tự nhất định:

=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(char,A1)) // Kết quả: text ở bên phải của ký tự

FIND trả về vị trí của ký tự trừ đi độ dài trong LEN. RIGHT trả về văn bản ở bên phải vị trí đó.

>>> Xem thêm:  Cách chèn dấu tích trong Excel

Trên đây là Cách sử dụng cơ bản của hàm LEN trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc