Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm HOẶC trong Excel là một hàm logic được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. HOẶC trả về TRUE hoặc FALSE. Ví dụ: để kiểm tra A1 cho x hoặc y, hãy sử dụng = OR (A1 = “x”, A1 = “y”). Hàm OR có thể được sử dụng như một phương tiện kiểm tra logic bên trong hàm IF để tránh thêm các hàm IF lồng nhau có thể được kết hợp với hàm AND.

Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Sử dụng: Để kiểm tra nhiều điều kiện

Giá trị trả lại: TRUE nếu bất kỳ đối số nào đánh giá là TRUE, nếu không kết quả sẽ là FALSE.

Công thức: = HOẶC (logic1, [logical2], …)

Phía trong:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
  • logic1 – Điều kiện logic đầu tiên hoặc giá trị để đánh giá.
  • logic2 – (tùy chọn) Điều kiện thứ hai hoặc giá trị thứ hai để đánh giá.

Lưu ý khi sử dụng hàm OR trong Excel

Sử dụng HOẶC hàm Excel để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc, tối đa 255 điều kiện. Mỗi điều kiện lôgic (lôgic1, lôgic2 …) phải trả về TRUE hoặc FALSE, hoặc các dải ô hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lôgic.

Hàm OR đánh giá toàn bộ giá trị được cung cấp và trả về TRUE nếu bất kỳ giá trị nào đánh giá là TRUE. Nếu tất cả các giá trị lôgic đánh giá là FALSE, OR trả về FALSE.

>>> Xem thêm:  Cách ẩn nội dung văn bản trong Microsoft Word

Cả hai hàm AND và OR đều tổng hợp các kết quả thành một giá trị duy nhất. Điều này có nghĩa là chúng không thể được sử dụng trong các công thức mảng cần cung cấp một chuỗi kết quả.

Ví dụ về cách sử dụng hàm OR trong Excel

Để kiểm tra xem giá trị trong A1 hoặc giá trị trong B1 lớn hơn 75, hãy sử dụng công thức Microsoft Excel sau:

=OR(A1>75,B1>75)

OR có thể được sử dụng để mở rộng chức năng của các hàm Excel, chẳng hạn như hàm IF. Sử dụng ví dụ trên, bạn có thể cung cấp OR dưới dạng logic_test cho hàm IF:

=IF(OR(A1>75,B1>75), "Pass", "Fail")

Công thức này sẽ trả về Pass nếu giá trị trong A1 lớn hơn 75 hoặc giá trị trong B1 lớn hơn 75.

Dạng mảng

Nếu bạn sử dụng OR làm công thức mảng, bạn có thể kiểm tra tất cả các giá trị trong phạm vi của một điều kiện. Ví dụ: công thức mảng này sẽ trả về TRUE nếu bất kỳ ô nào trong A1: A100 lớn hơn 15:

={OR(A1:A100>15}

Lưu ý: Đây là công thức mảng và phải được nhập bằng cách sử dụng control + shift + enter, ngoại trừ trong Excel 365.

Ghi chú:

  • Mỗi điều kiện logic phải đánh giá TRUE hoặc FALSE, hoặc các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị logic.
  • Giá trị văn bản hoặc ô trống được cung cấp dưới dạng đối số bị bỏ qua.
  • Hàm OR trong Excel sẽ trả về #VALUE nếu không tìm thấy giá trị logic nào.
>>> Xem thêm:  Cách bảo vệ và sửa lỗi file Microsoft Excel được chia sẻ

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc