Đọc số thành chữ tiếng Anh trong Excel

Excel không có chức năng mặc định để chúng ta đọc số thành từ bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của VBA, bạn có thể dễ dàng tạo hàm tự tạo này hoặc hàm này trong Excel giúp chúng ta chuyển đổi số thành chữ cái một cách nhanh chóng, đặc biệt trong trường hợp này, chúng ta sẽ đọc số lượng bằng chữ trong tiếng Anh.

Bài viết này sẽ không yêu cầu bạn phải biết VBA để có thể thực hiện chức năng này, nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ cần biết cách mở trình soạn thảo VBA và sao chép mã vào đó. Vì vậy, nếu bạn chưa biết sử dụng mã VBA ở đâu trong bài viết này, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết sau:

Cách chạy Macro hoặc mã VBA trong Excel

Cách viết hàm đọc số thành chữ cái tiếng Anh trong Excel

 1. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần mở Trình soạn thảo Visual Basic (VBE) bằng cách nhấn phím tắt ALT + F11
 2. Sau đó trong VBE, chọn menu Chèn, nhấp chuột Mô-đun
  cach-insert-module-in-vba-excel
 3. Sao chép và dán mã sau vào Mô-đun mới được tạo
  Option Explicit
  
  'Main Function
  
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
    
    Dim Dollars, Cents, Temp
    
    Dim DecimalPlace, Count
    
    ReDim Place(9) As String
    
    Place(2) = " Thousand "
    
    Place(3) = " Million "
    
    Place(4) = " Billion "
    
    Place(5) = " Trillion "
    
    ' String representation of amount.
    
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    
    ' Position of decimal place 0 if none.
    
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    
    ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
    
    If DecimalPlace > 0 Then
      
      Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
      
      MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
      
    End If
    
    Count = 1
    
    Do While MyNumber <> ""
      
      Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
      
      If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
      
      If Len(MyNumber) > 3 Then
        
        MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
        
      Else
        
        MyNumber = ""
        
      End If
      
      Count = Count + 1
      
    Loop
    
    Select Case Dollars
      
      Case ""
        
        Dollars = "No Dollars"
        
      Case "One"
        
        Dollars = "One Dollar"
        
      Case Else
        
        Dollars = Dollars & " Dollars"
        
    End Select
    
    Select Case Cents
      
      Case ""
        
        Cents = " And No Cents"
        
      Case "One"
        
        Cents = " And One Cent"
        
      Case Else
        
        Cents = " And " & Cents & " Cents"
        
    End Select
    
    SpellNumber = Dollars & Cents
    
  End Function
  
  ' Converts a number from 100-999 into text
  
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    
    Dim Result   As String
    
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    
    ' Convert the hundreds place.
    
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
      
      Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
      
    End If
    
    ' Convert the tens and ones place.
    
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
      
      Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
      
    Else
      
      Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
      
    End If
    
    GetHundreds = Result
    
  End Function
  
  ' Converts a number from 10 to 99 into text.
  
  Function GetTens(TensText)
    
    Dim Result   As String
    
    Result = ""    ' Null out the temporary function value.
    
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then    ' If value between 10-19...
    
    Select Case Val(TensText)
      
      Case 10: Result = "Ten"
        
      Case 11: Result = "Eleven"
        
      Case 12: Result = "Twelve"
        
      Case 13: Result = "Thirteen"
        
      Case 14: Result = "Fourteen"
        
      Case 15: Result = "Fifteen"
        
      Case 16: Result = "Sixteen"
        
      Case 17: Result = "Seventeen"
        
      Case 18: Result = "Eighteen"
        
      Case 19: Result = "Nineteen"
        
      Case Else
        
    End Select
    
  Else    ' If value between 20-99...
    
    Select Case Val(Left(TensText, 1))
      
      Case 2: Result = "Twenty "
        
      Case 3: Result = "Thirty "
        
      Case 4: Result = "Forty "
        
      Case 5: Result = "Fifty "
        
      Case 6: Result = "Sixty "
        
      Case 7: Result = "Seventy "
        
      Case 8: Result = "Eighty "
        
      Case 9: Result = "Ninety "
        
      Case Else
        
    End Select
    
    Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1))
    
  End If
  
  GetTens = Result
  
  End Function
  
  ' Converts a number from 1 to 9 into text.
  
  Function GetDigit(Digit)
    
    Select Case Val(Digit)
      
      Case 1: GetDigit = "One"
        
      Case 2: GetDigit = "Two"
        
      Case 3: GetDigit = "Three"
        
      Case 4: GetDigit = "Four"
        
      Case 5: GetDigit = "Five"
        
      Case 6: GetDigit = "Six"
        
      Case 7: GetDigit = "Seven"
        
      Case 8: GetDigit = "Eight"
        
      Case 9: GetDigit = "Nine"
        
      Case Else: GetDigit = ""
        
    End Select
    
  End Function
  
  
 4. Sau khi sao chép đoạn mã trên và dán vào Mô-đun, bạn thường nhấn phím tắt Alt + Q để quay lại Excel
>>> Xem thêm:  Cách chèn và chạy mã VBA trong Excel 2010-2016, hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Cách sử dụng chức năng đọc số thành chữ cái trong tiếng Anh viết bằng VBA

Để sử dụng hàm này để đọc các số thành các chữ cái, hãy nhập công thức

=SpellNumber(A1)

trong ô mà bạn muốn chuyển đổi số thành văn bản, với dữ liệu số được lưu trữ trong ô A1.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Cách lưu hàm đọc số thành chữ cái để sử dụng sau này

Để tiếp tục sử dụng chức năng này để đọc số thành chữ cái cho lần sau, hãy lưu Tệp Excel chứa mã Macro này dưới dạng * .XLSM – Excel Macro-Enabled Workbook. Nếu bạn thường xuyên có nhu cầu sử dụng hàm này, hãy tham khảo bài viết sau để có thể sử dụng hàm này trên nhiều file Excel trên máy tính của mình:

Sổ làm việc Macro Cá nhân là gì, cách sử dụng mã VBA trong nhiều Tệp

Ngoài ra, cùng chủ đề đọc số thành chữ, sau đây là các bài viết khác mà bạn có thể quan tâm:

Cách dễ nhất để đọc số thành từ trong Excel và Google Trang tính

Công thức đọc số thành chữ có phần thập phân

Làm thế nào để xây dựng một công thức để đọc số tiền bằng từ trong Excel từ A đến Z

Đọc số thành từ bằng các hàm trong Excel (Tiếng Anh, Tiếng Việt …)

Nguồn : Blog hocexcel