Hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Microsoft Excel là một hàm logic được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. Nó đây Mọi thứ bạn cần biết về hàm AND trong Excel.

Cách sử dụng hàm AND trong Excel

Cách sử dụng hàm AND trong Excel

Mục đích: Kiểm tra nhiều điều kiện bằng hàm AND trong Excel.

Giá trị trả lại: TRUE nếu tất cả các đối số đánh giá là true. Nếu không, kết quả sẽ là FALSE.

Kết cấu: = AND (logic1, [logical2], …)

Phía trong:

  • logic1 Điều kiện hoặc giá trị đầu tiên cần được đánh giá.
  • logic2 – (Tùy chọn) Điều kiện hoặc giá trị thứ hai để đánh giá.

Ví dụ: Để kiểm tra xem một số trong ô A1 có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 trong Microsoft Excel hay không, công thức sẽ là: = AND (A1> 0, A1 <10).

Hàm AND trong Excel có thể được sử dụng như một phép kiểm tra logic bên trong hàm IF để tránh các hàm IF lồng nhau và có thể kết hợp với hàm OR.

Lưu ý khi sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND Được sử dụng để kiểm tra nhiều hơn một điều kiện logic tại một thời điểm, tối đa 255 điều kiện. Mỗi điều kiện logic phải trả về TRUE hoặc FALSE hoặc chuỗi hoặc các tham chiếu có chứa giá trị logic.

Hàm AND sẽ đánh giá toàn bộ giá trị được cung cấp và chỉ trả về TRUE nếu toàn bộ giá trị được đánh giá là đúng. Nếu bất kỳ giá trị nào là false, AND sẽ trả về FALSE.

>>> Xem thêm:  Review Top 5 website thi thử IELTS miễn phí tốt nhất hiện nay

Cả hai Hàm AND và OR sẽ tổng hợp các kết quả thành một giá trị duy nhất. Điều này có nghĩa là chúng không thể được sử dụng trong tính toán mảng.

Ghi chú:

  • Hàm AND không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Hàm AND không hỗ trợ các ký tự đại diện.
  • Các đối số là giá trị văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua.
  • Hàm AND trả về #VALUE nếu không tìm thấy hoặc tạo ra giá trị logic nào trong quá trình đánh giá.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc