Hướng dẫn cài đặt Telegraf trên Ubuntu

điện tín

Telegraf là tác nhân giám sát được viết bởi Influxdata bằng ngôn ngữ Golang – để thu thập các số liệu từ hệ thống đang chạy và các dịch vụ đang chạy trên hệ thống đó. Các chỉ số đã thu thập có thể được đẩy sang Influxdb hoặc một số nguồn dữ liệu khác nhưasticsearch, mysql, v.v. Và từ Influxdb, bạn sẽ có thể hình dung các chỉ số đó – để hiển thị hiệu suất hệ thống bằng các công cụ Đồ thị như Grafana. .

Telegraf hoạt động cùng với các công cụ khác như thế nào?

 1. Tác nhân Telegraf được cài đặt trên máy chủ cần được giám sát. Và bạn sẽ cần phải tinh chỉnh File cấu hình để chọn các chỉ số cần theo dõi.
 2. Xác định nguồn dữ liệu đã thu thập được đẩy vào đâu, ví dụ như flowdb: bạn cũng cần chỉnh sửa nguồn dữ liệu đầu ra trong File cấu hình.
 3. Các chỉ số hệ thống đã thu thập được lưu trữ trên Influxdb
 4. Trên grafana – tạo một nguồn dữ liệu có tên là Influxdb, sau đó tạo một biểu đồ để lấy dữ liệu và hiển thị nó.

xem thêm: Cách cài đặt Influxdb trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Telegraf trên Ubuntu

Quá trình cài đặt Telegraf được thực hiện thông qua kho lưu trữ Influxdata, vì vậy bạn sẽ cần thêm kho lưu trữ của luồng dữ liệu vào danh sách lưu trữ của mình. Khi bạn thêm kho lưu trữ vào File danh sách tài khoản, bạn sẽ có thể cài đặt telegraf bằng công cụ quản lý gói apt. Để thêm kho lưu trữ dữ liệu dòng vào File danh sách chua, bạn có thể chạy lệnh sau:

cat <

Tiếp theo là Key nhập

sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -

Cập nhật lại hệ thống

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
sudo apt-get update

Bây giờ bước quan trọng nhất - cài đặt telegraf.

$ sudo apt-get -y install telegraf

Khởi chạy và cho phép telegraf được khởi chạy khi khởi động hệ thống.

$ sudo systemctl enable --now telegraf
$ sudo systemctl is-enabled telegraf

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của telegraf để xem nó có hoạt động hay không bằng cách chạy lệnh sau:

$ systemctl status telegraf

* telegraf.service - The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telegraf.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2020-05-14 06:03:41 PST; 4min 53s ago
   Docs: https://github.com/influxdata/telegraf
 Main PID: 3454 (telegraf)
  Tasks: 11 (limit: 1110)
  CGroup: /system.slice/telegraf.service
      `-3454 /usr/bin/telegraf -config /etc/telegraf/telegraf.conf -config-directory /etc/telegraf/telegraf.d

Hướng dẫn cài đặt Telegraf trên Debian 9

Thêm kho lưu trữ Influxdata vào kho lưu trữ debian 9 bằng lệnh sau

cat <

Nhập Key

sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -

Sau đó cập nhật lại hệ thống

sudo apt-get update

Tiến hành cài Telegraf tương tự như khi cài Ubuntu

sudo apt-get -y install telegraf

Khởi chạy dịch vụ điện tín

sudo systemctl enable --now start telegraf

Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ telegraf, bạn có thể chạy lệnh sau:

sudo systemctl status telegraf

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://excel-cracker.com/he-dieu-hanh

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cài đặt VLC Media Player trên Ubuntu 20.04