Hướng dẫn kiểm tra port TCP và UDP real time

Kiểm tra cổng thời gian thực

Về phần mềm máy tính, cụ thể hơn là ở tầng hệ điều hành, Hải cảng Một cấu trúc logic – được sử dụng để xác định xem một quy trình / ứng dụng hoặc một loại dịch vụ mạng đang được sử dụng. Và mỗi dịch vụ mạng chạy trên hệ thống Linux thường sẽ sử dụng một giao thức cụ thể (phổ biến nhất là TCP (Giao thức điều khiển truyền dẫn) và UDP (Giao thức gói dữ liệu người dùng)) với số cổng để liên lạc với các quy trình hoặc dịch vụ khác.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách liệt kê và giám sát các cổng TCP và UDP theo thời gian thực với các ổ cắm trên hệ thống Linux.

Liệt kê tất cả các cổng mở trên Linux

Đến Liệt kê các cổng mở Trên các hệ thống Linux, bạn có thể sử dụng lệnh netstat hoặc tiện ích ss như dưới đây tôi sẽ giải thích.

Thông thường lệnh netstat được sử dụng để nhanh chóng kiểm tra thông tin và lệnh ss được sử dụng thay vì netstat trong việc hiển thị số liệu thống kê mạng chi tiết hơn.

$ sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.1:8307     0.0.0.0:*        LISTEN   3326/vmware-hostd  
tcp    0   0 127.0.0.1:5939     0.0.0.0:*        LISTEN   2081/teamviewerd  
tcp    0   0 127.0.0.53:53      0.0.0.0:*        LISTEN   889/systemd-resolve 
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN   987/cupsd      
tcp    0   0 0.0.0.0:443       0.0.0.0:*        LISTEN   3326/vmware-hostd  
tcp    0   0 0.0.0.0:902       0.0.0.0:*        LISTEN   2805/vmware-authdla 
tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN   1446/mysqld     
tcp    0   0 0.0.0.0:3307      0.0.0.0:*        LISTEN   1195/nginx: master 
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   1195/nginx: master 
tcp6    0   0 :::1716         :::*          LISTEN   6683/kdeconnectd  

Hoặc là

$ sudo ss -tulpn$ sudo ss -tulpn
Netid        State         Recv-Q         Send-Q                           Local Address:Port                 Peer Address:Port        Process                                                                                                      
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10151,fd=24))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10113,fd=282))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10113,fd=202))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10113,fd=191))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10113,fd=187))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10113,fd=183))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                               224.0.0.251:5353                    0.0.0.0:*          users:(("chrome",pid=10113,fd=182))                                                                                        
udp         UNCONN        0           0                                 0.0.0.0:5353                    0.0.0.0:*          users:(("avahi-daemon",pid=982,fd=12))                                                                                      
udp         UNCONN        0           0                                 0.0.0.0:49047                   0.0.0.0:*          users:(("avahi-daemon",pid=982,fd=14))                                                                                      
udp         UNCONN        0           0                              127.0.0.53%lo:53                     0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=889,fd=12))                                                                                     
udp         UNCONN        0           0                                 0.0.0.0:631                    0.0.0.0:*          users:(("cups-browsed",pid=1108,fd=7))                                                                                      
udp         UNCONN        0           0                                    *:1716                       *:*          

Đối với các lệnh trên sử dụng các tùy chọn có nghĩa là:

 • -t: Liệt kê các cổng TCP
 • -u: Danh sách các cổng UDP
 • -l: Chỉ in các ổ cắm nghe
 • -n: hiển thị số cổng
 • -p: Hiển thị tên của quá trình / chương trình
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cấu hình Nginx sử dụng Let’s Encrypt trên Ubuntu...

Xem các cổng TCP và UDP trong thời gian thực

Tuy nhiên, để xem các cổng TCP và UDP theo thời gian thực, bạn có thể sử dụng các lệnh xem cổng trên làm ví dụ và kết hợp với các tiện ích. đồng hồ đeo tay như sau:

$ sudo watch netstat -tulpn
hoặc
$ sudo watch ss -tulpn

Để thoát, nhấn Ctrl + C.

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://excel-cracker.com/he-dieu-hanh

Comments are closed.