Hướng dẫn mở rộng LVM partition với lệnh lvextend trong Linux

0
lvextend

Thay đổi kích thước hệ thống File là một nhiệm vụ quan trọng đối với quản trị viên Linux. Trong Linux, LVM (Trình quản lý khối lượng logic) cung cấp cho người quản trị khả năng tăng hoặc giảm kích thước của hệ thống File một cách dễ dàng. Trong bài này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng lệnh và đưa ra một ví dụ lvextend để mở rộng phân vùng LVM.

Bước 1: Gõ lệnh “df -h”Để hiển thị danh sách các hệ thống File

root@quangvublog:~# df
Filesystem            1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
udev                2505504    0  2505504  0% /dev
tmpfs                507228  1124  506104  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  4062912 3122044  714772 82% /
tmpfs                2536124    0  2536124  0% /dev/shm
tmpfs                 5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs                2536124    0  2536124  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0              89088  89088     0 100% /snap/core/4917
/dev/loop1              98944  98944     0 100% /snap/core/9804
/dev/sda2              999320 145432  785076 16% /boot
tmpfs                507224    0  507224  0% /run/user/0

Như bạn có thể thấy ở trên, thư mục / đã sử dụng đến 82% dung lượng rồi.

Bước 2: Kiểm tra dung lượng trống trong nhóm âm lượng

Để hiển thị chi tiết nhóm âm lượng, hãy thực hiện lệnh vgdisplay theo sau là tên nhóm âm lượng

# vgdisplay < volume-group-name >

root@quangvublog:~# vgdisplay ubuntu-vg
 --- Volume group ---
 VG Name        ubuntu-vg
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 2
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        <39.00 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       9983
 Alloc PE / Size    1024 / 4.00 GiB
 Free PE / Size    8959 / <35.00 GiB
 VG UUID        ydHXqV-B6cI-u63z-Z1yK-wGx9-Nwfo-wqjK8n

Bước 3: Sử dụng lệnh lvextend để tăng kích thước

Chạy lệnh lvextend như hình dưới đây để mở rộng hệ thống File

root@quangvublog:~# lvextend -L +26.2G /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
 Rounding size to boundary between physical extents: 26.20 GiB.
 Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from 12.75 GiB (3264 extents) to 38.95 GiB (9972 extents).
 Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
root@quangvublog:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 10211328 (4k) blocks long.

Lệnh trên sẽ mở rộng hệ thống File thêm 26,2G. Bạn cũng có thể chỉ định các đơn vị tính bằng MB - bằng cách thay thế chữ G bằng chữ M.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng nohup trong Linux

Bước 3. Chạy lệnh resize2fs

Ở bước trên, tôi đã thực hiện lệnh lvextend để mở rộng hệ thống File thêm 26,2 GB, nhưng khi kiểm tra kích thước hệ thống File bằng lệnh df, hệ thống File chưa được cập nhật. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ cần thực hiện lệnh resize2fs.

root@quangvublog:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 10211328 (4k) blocks long.

Bước 4: Sử dụng lệnh df để xác nhận kích thước hệ thống File đã được tăng lên

root@quangvublog:~# df -h
Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
udev                2.4G   0 2.4G  0% /dev
tmpfs               496M 1.1M 495M  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  39G 3.0G  34G  9% /
tmpfs               2.5G   0 2.5G  0% /dev/shm
tmpfs               5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs               2.5G   0 2.5G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0             87M  87M   0 100% /snap/core/4917
/dev/loop1             97M  97M   0 100% /snap/core/9804
/dev/sda2             976M 143M 767M 16% /boot
tmpfs               496M   0 496M  0% /run/user/0

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://excel-cracker.com/he-dieu-hanh

Leave A Reply

Your email address will not be published.