Hướng dẫn tìm thư mục chiếm nhiều dung lượng trên Linux

Kiểm tra kích thước thư mục

Là Quản trị viên Linux, bạn sẽ phải kiểm tra định kỳ các File và thư mục nào đang sử dụng nhiều dung lượng đĩa nhất để dọn dẹp. Đây là điều cần thiết cho việc tìm kiếm mảnh không cần thiết của rác và giải phóng họ khỏi ổ cứng của bạn.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn hướng dẫn ngắn nhất – cách tìm ra File và thư mục nào chiếm nhiều dung lượng nhất trên hệ thống Linux bằng các lệnh dutìm thấy.

Cách tìm File và thư mục chiếm nhiều dung lượng

Chạy lệnh sau để tìm các thư mục lớn nhất trong thư mục / nhà / lap60267

# du -a /home/lap60267 | sort -n -r | head -n 5
61295008	/home/lap60267/
25270900	/home/lap60267/vmware
25270896	/home/lap60267/vmware/Windows 7 x64
19274900	/home/lap60267/Documents
17229080	/home/lap60267/Documents/Windows 32

Lệnh trên sẽ hiển thị 5 thư mục lớn nhất bên trong / nhà / lap60267

Chỉ hiển thị các thư mục lớn nhất

Nếu bạn muốn hiển thị các thư mục lớn nhất trong thư mục làm việc hiện tại, bạn có thể chạy lệnh sau:

# du -a | sort -n -r | head -n 5

Tiếp theo tôi sẽ giải thích từng tham số trong dòng lệnh ở trên:

 • du: lệnh được sử dụng để ước tính dung lượng đĩa được sử dụng
 • một: hiển thị tất cả các tập tin và thư mục
 • sắp xếp: lệnh sắp xếp các dòng File văn bản
 • -n: so sánh theo giá trị chuỗi số
 • -r: Kết quả so sánh ngược
 • cái đầu: Đầu ra đầu tiên của File
 • -n: in n dòng đầu tiên (trong trường hợp trên in 5 dòng)
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cài đặt Telegraf trên Ubuntu

Đôi khi bạn sẽ muốn hiển thị các kết quả trên ở định dạng dễ đọc nhất, bạn sẽ muốn hiển thị dung lượng ở định dạng KB, MB hoặc GB.

# du -hs * | sort -rh | head -5
25G	vmware
19G	Documents
7,9G	Downloads
299M	myprojects
288M	eclipse

Lệnh trên sẽ hiển thị các thư mục hàng đầu sử dụng nhiều dung lượng đĩa nhất. Nếu bạn thấy một số thư mục không quan trọng, bạn có thể xóa các thư mục con hoặc toàn bộ thư mục để giải phóng không gian lưu trữ cho hệ thống máy tính của bạn.

Để hiển thị các File và thư mục lớn nhất bao gồm các thư mục con, hãy chạy lệnh sau:

# du -Sh | sort -rh | head -5
25G	./vmware/Windows 7 x64
17G	./Documents/Windows 32
7,9G	./Downloads
1,9G	./Documents/backup/AZDIGI
1,1G	./.cache/mozilla/firefox/6usiax3w.default/cache2/entries

Các tham số trong câu lệnh trên có ý nghĩa như sau:

 • du: lệnh được sử dụng để ước tính dung lượng đĩa được sử dụng
 • -H: in ra kích thước ở định dạng dễ đọc (ví dụ: 1GB)
 • -S: không bao gồm kích thước của các thư mục con
 • -S: chỉ hiển thị tổng số cho từng tham số
 • sắp xếp: lệnh sắp xếp các dòng File văn bản
 • -r: kết quả so sánh ngược
 • cái đầu: Đầu ra đầu tiên của File

Chỉ hiển thị kích thước File lớn nhất

Nếu bạn muốn chỉ xem các File lớn nhất, hãy chạy lệnh sau:

# find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
4,0G	./vmware/Windows 7 x64/Windows 7 x64-s004.vmdk
4,0G	./vmware/Windows 7 x64/Windows 7 x64-s002.vmdk
4,0G	./vmware/Windows 7 x64/Windows 7 x64-s001.vmdk
4,0G	./Documents/Windows 32/Windows 7-s001.vmdk
3,9G	./Documents/Windows 32/Windows 7-000002-s003.vmdk

Để tìm các File lớn nhất ở một vị trí cụ thể, bạn chỉ cần sử dụng lệnh File

# find /home/lap60267/Downloads/ -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
Hoặc
# find /home/lap60267/Downloads/ -type f -printf "%s %pn" | sort -rn | head -n 5

Lệnh trên sẽ hiển thị các File lớn nhất trong thư mục / nhà / lap60267 / Tải xuống /

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn chụp ảnh màn hình trên MacOS

Thông thường khi quản trị hệ thống Linux, chúng ta thường phải kiểm tra và giám sát dung lượng ổ đĩa để tránh dư thừa và đôi khi phải dọn rác. Tìm ra các tập tin và thư mục lớn nhất không còn là vấn đề nữa. Ngay cả đối với các quản trị viên Linux mới bắt đầu.

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://excel-cracker.com/he-dieu-hanh